AMINTEC
Pracownia Projektowa

Oferta

Pracownia Projektowa AMINTEC realizuje wielobranżowe opracowania dla Firm i osób prywatnych, a także zamówienia publiczne. Dokumentację wykonujemy w wersji papierowej i elektronicznej.

Opracowania projektowe to:

 • inwentaryzacje budowlane,
 • koncepcje projektowe,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • przedmiary robót i kosztorysy ofertowe i inwestorskie, zestawienia kosztów inwestycji.

Projekty kubaturowe wykonujemy w zakresie:

architektury, konstrukcji, instalacji wod, kan,cw, gaz, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i tetetechnicznych, kotłowni gazowych i olejowych.

Projekty zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu  zawierające sieci podziemne: wody, kanalizacji sanitarnej, opadowej, drenażu, gazu, c.o.,  sieci elektryczne i teletechniczne.

Projektujemy drogi, ulice, chodniki,parkingi,zjazdy, boiska sportowe.

Opracowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jako materiały przetargowe.

Wykonujemy certyfikaty energetyczne oraz projekty termomodernizacji budynków.

Dla naszych projektów spełniamy nadzory autorskie.

Od sierpnia 2009 roku wykonujemy certyfikaty energetyczne  natomiast od roku 2008 - projekty boisk sportowych.

Oferujemy:

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczneego,
 • uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • wykonanie map do celów projektowych,
 • wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie  pozwolenia wodno-prawnego,
 • wykonanie dokumentacji  badań geologicznych,
 • uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci podziemnych,
 • wykonanie zgód na wejście w teren,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, na rozbiórkę,
 • wykonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających decyzji na przyłącza wody, gazu, kanalizacji itp.

Copyright (c)2009-2013 AMINTEC